Informace (+ fotografie) o některých (starších) proběhlých akcích
a přednáškách v knihovně VILA UNIVERS

Duben 2016:

Nové informace:

Informace a fotografie (také některé videozáznamy) z novějších besed a přednášek je možné zaslat pouze na vyžádání. Na žádost většiny zde již nebudou zveřejňovány. Děkujeme za pochopení.

------------------------------------------------------

29.12.2014 - Mimořádné Vánoční setkání ostravských unitářů v knihovně VILA UNIVERS

V pondělí, dne 29.12.2014 se v ostravské Vile Univers uskutečnilo krásné vánoční setkání unitářů a přátel knihovny Vila Univers. Na setkání se dostavili zástupci Brněnské obce, p. rev. Mgr. Jarmila Plotěná, Ing. Pavel Sedlák a Ing. Čada. Přivítali jsme také vzácnou návštěvu, Marii Kisovou z bulharské Sofie, členku redakční rady časopisu ŽITNO ZRNO (podobný časopis, jako náš PHOENIX např.) a Jaroslava Grossmanna, autora programu pátečních besed v knihovně, který se postaral o hudební vložku (promluvy na duchovní téma a hra na housle). O hudební doprovod se také postaral p. P. Sedlák (hra na kytaru + zpěv) a RNDr. P. Kucharčík (kytara a zpěv). V programu zazněly písně učitele P. Danova (housle). Po zaznění skladby NEVA SANZU (housle - J. Grossmann) proběhla krátká meditace. Dále zazněly vánoční koledy (kytara + housle, zpěv), a také nádherné vlastní písně skladatele Petra Kucharčíka. Bonusem programu bylo vystoupení Jany Joachimovičové, studentky Lidové konzervatoře v Ostravě (operní zpěv). Na úvod zahájil setkání Ing. Libor Mikš slavnostním přivítáním a všechny seznámil s unitářskými aktivitami naší ostravské obce v roce 2014. Následovala přednáška Jarmily Plotěné na duchovní téma a duchovní poselství p. Čady. Mezi hudebními vstupy probíhala živá diskuse v příjemné atmosféře Ducha Vánoc a všechny propojovala jediná ENERGIE Míru, Lásky a Pohody.

Fotografie zde:

18.6.2014 - Schůzka astrologické společnosti Ostrava

Ve středu dne 18.6.2014 se konala v knihovně VILA UNIVERS Ostrava-Vítkovice neformální schůzka astrologické společnosti v Ostravě. Tohoto setkání se zúčastnili někteří členové astrol. společnosti a další příznivci astrologie. Rozhodovalo se o budoucnosti ostravské astrologické společnosti a bylo předběžně dohodnuto, že pravidelné setkání astrologů budou pokračovat, mění se však místo setkávání, místo dřívějších schůzek v Domě techniky OV-Mar. Hory se další setkávání uskuteční v nové budově v Ostravě-Přívoze, (www.moraviaostrava.cz) v sídle firmy MORAVIA OSTRAVA, Nádražní 512/172, jehož majitelkou je Ing. Dana Dokoupilová. Budova je poblíž zastávky tramvaje "Nám. S. Čecha" (také poblíž kostela v Přívoze). Bylo také dohodnuto, že novým předsedou se stane Ing. Jaroslav Popelka, který vedl dlouhá léta ostravskou astrologickou společnost, než se od roku 2002 do r. 2011 osamostatnil a začal se věnovat pouze rozvoji astrotheologie, kterou pravidelně přednášel (informace o setkáváních příznivců astrotheologie na www.astrotheologie.wz.cz). Další schůzka astrol. společnosti se koná v sobotu dne 26.7.2014 od 9 hodin v OV-Přívoze. Zváni jsou všichni příznivci astrologie. Předběžně je dohodnuta přednáška Ing. J.Popelky a Libuše Pernové. Veškeré informace o dalších organizačních záležitostech budou včas zaslány mailem a dohodnuty na sobotním červencovém setkání. Dle domluvy se zájemci o oběd přesunou po 13hodině tramvají či auty do tradiční restaurace TONI či do jiné bližší restaurace, kde proběhne další diskuse.

Setkání proběhlo v milé a příjemné atmosféře, klidu a vstřícnosti všech zúčastněných, pozitivní náladě, završené souhlasem J. Popelky, jakožto pokračujícího předsedy astrologické společnosti v Ostravě, který byl navržen přítomnými astrology.

Fotografie zde:


18.4.2014 - Beseda o díle bulharského učitele Petra Danova

V pátek, dne 18.4.2014 se konala pravidelná beseda a čtení z knih bulharského duchovního učitele Petra Danova. Vzácnou návštěvou tohoto setkání byl host přímo z Bulharska, paní Marie Kissová, dlouholetá žačka učitele P. Danova a také spolupracovnice na šíření jeho díla v Bulharsku a členka redakční rady bulharského duchovního časopisu ŽITNO ZRNO. Přednášející Jaroslav Grossmann zahrál tři skladby mistra Danova, poté nastalo krátké ztišení za zvuku tibetské mísy a proběhlo čtení s rozjímání o myšlenkách P. Danova. Čtení bylo ukončeno opět třemi skladbami učitele a poté proběhla beseda všech zúčastněných v příjemném, pozitivním duchu a dobré náladě. Každý také dostal osobní individuální sdělení skrze vytáhnuté "číslo z klobouku" 500 čísel duchovních promluv učitele P. Danova.

Fotografie zde:

Jan Grossmann a Maria Kissová


15.4.2014 - Beseda astrologů v knihovně Vila Univers Ostrava

V úterý dne 15.4.2014 od 15h proběhlo neformální setkání astrologů v knihovně Vila Univers, Vrázova 5, Ostrava-Vítkovice, organizované astrologem, filozofem a myslitelem Josefem Oršulíkem. Setkání se mimo jiné zúčastnili astrotheolog Ing. Jaroslav Popelka, astroložky Dr. Jarmila Gričová, p. Závodná, Ing. Josef Chromík, Karel a Jiřina Tiší, Ing. Břetislav Švidernoch, Ing. Vladimír Velčovský, astrotheoložky Hana a Anna, Dagmar Juchelková, Rostislav Imrýšek a další. Další příští neformální setkání spojené s besedou proběhne předběžně ve středu 18. června 2014 od 15 hodin opět v knihovně Vila Univers. Jste srdečně zváni. Malé pohoštění a nápoje zajištěny.

Fotografie z akce:


Těšíme se na příští setkání s vámi...

27.3.2014 - Přednáška Mgr. Rev. Jarmily Plotěné z brněnské Unitarie


Ve čtvrtek dne 27.3.2014 se konala krásná přednáška paní Jarmily Plotěné z Unitarie Brno s názvem "Člověk hledá BOHA". K dispozici (připravují se) videa (na vyžádání u knihovnice) s nahrávkami přednášky a fotografie (níže): Po přednášce a vzáj. představení se všech zúčastněných, kteří pohovořili něco o své vlastní duchovní cestě, proběhlo vzájemné sdílení, spojené s
b(B)ohatým občerstvením. Po celou dobu akce panovala nádherná, Duchem nasycená pozitivní atmosféra, plná nádherných, povznášejících a posilujících Energií:Těšíme se na další setkání s v(V)ámi... :-)


11.1.2014 - Dvě přednášky:

1. Cesta do Bulharska. 2. Cestování po Indii.

1. Přednáška - Cesta do Bulharska, na místa Rilských jezer, kde učil bulharský duchovní učitel Petr Danov...

V sobotu dne 11.1.2014 proběhly v knihovně dvě krásné přednášky, první byla zaměřena na promítání s povídáním Jaroslava Grossmanna o cestě do Bulharska, na místa 7 Rilských jezer, která v létě 2013 navštívil se svojí rodinou a přáteli, žáky bulharského učitele Petra Danova. Společně se na Rile zúčastnili také cvičení paneurytmia, výletů do okolí, navštívili město Sofii a také muzeum, knihovny a prodejny rozsáhlého díla učitele P. Danova.

2. Přednáška - Cesta do Indie...

V druhé části odpoledne nám p. Tomáš Avramov, majitel vydavatelství PROSVETA v Českých Budějovicích povyprávěl o své cestě do Indie, kde navštívil se svojí rodinou množství ášrámů v celé Indii a sdělil nám také své osobní zkušenosti s mnohými tamními duchovními mistry a učiteli. Své vyprávění také doplnil množstvím fotografií. Po obou přednáškách se konala živá beseda, celá akce byla naplněna příjemnou atmosférou a ppovznesenou náladou za přítomnosti krásných a pozitivních duší.

Pár fotografií z přednášek:
Každý pátek (sudé pátky již od 15hodin a liché pátky od 16:30 hod) se koná beseda, čtení a vyprávění o díle bulharského duchovního učitele Petra Danova, přednášená jeho žákem Jaroslavem Grossmannem, který také vždy v úvodu a po skončení čtení zahraje na housle písně Učitelovy.

Po skončení celé akce si všichni zúčastnění mohou vytáhnout číslo ("z klobouku")a dostanou odpověď na svoji otázku či individuální poselství pro danou chvíli. Poté proběhne také krátká meditace za zvuku tibetské mísy.

Jste srdečně zváni...


K meditaci... ztišení, rozjímání: NEVA SANZU - jedna z nejnádhernějších písní Učitele (video s fotografiemi Rilských jezer)

Rok 2014

---------------------------------------------Některé starší akce...Předvánoční středeční posezení u svařeného vínka...

Posezení započaly koncem listopadu 2008 a budou probíhat do konce roku 2009. Setkání proběhlo v příjemné atmosféře svíček a solné lampy s příjemnými lidmi v tiché diskusi a rozjímání nad duchovními tématy.
Fotografie z akce - Posezení u svařáčku     Hudební setkání s houslistou Ivošem Halkočim dne 17.prosince 2007

Ve středu dne 17.prosince 2007 se konalo v knihovně Vily Univers krásné posezení s přáteli a setkání s hudebníkem Ivošem Halkočim, který nám zahrál na housle své živé skladby, inspirované z vyššího zdroje. V místnosti panovala nádherná, nepopsatelná nálada, kdy do každého vstupovaly nádherné tóny houslí, které otvíraly srdce a do všech duší vnášely tichý mír a pokoj, radost a také novou Energii, která způsobil vnitřní očistu duše a působila svou povznášející Silou na aktivaci srdce každého účastníka. Setkání dále zpříjemnil také Petr Kucharčík hrou na kytaru. Nádherné Energie Ducha, živá přítomnost andělů, hudba s andělským vedením, harmonie Lásky, to vše bylo cítit a živě se dotýkalo nás všech a rozehřívalo naše srdce. Děkujeme za toto krásné setkání hlavně Ivoši Halkočimu, který nám připravil nádherný hudební a duchovní srdečný zážitek.
Fotografie z akce - Setkání s Ivošem Halkočim     


Beseda s panem Jaroslavem Grossmannem na téma - duchovní cesta

Ve středu 28.11.2007 proběhla v knihovně beseda v úzkém kruhu s panem Jaroslavem Grossmannem, která se týkala různých druhů duchovní cesty. Každý tak mohl sdělit, jak prožívá svoji duchovní cestu a pohovořit o svém vnímání. Pan Grossmann během besedy mimo jiné řekl, že v dnešní době je velký problém u sdílení svých duchovních myšlenek mezi lidmi, neboť každý má pocit, že jen ta jeho cesta a směr je správný (a v tom smyslu přesvědčuje druhé) a málokdo si uvědomuje, že by měl pracovat na tom, aby se stal Žákem s velkým Ž - to znamená - Žákem, který jde stále výše a výše a snaží se poznat tu nejvyšší Pravdu o Životě a Bohu. Učastnice besedy H. Kupková řekla, že je problém také v tom, že lidem chybí větší prožívání a vnímání Ducha (Božské Energie), tím pádem nadhledu a vcítění se z vyššího pohledu (vlastní aktivací Ducha) do duše druhého člověka, neboť teprve pak jeho Duch může poznat úroveň duše svého vyvíjejícího se "kolegy" na cestě životem a může k jeho cestě zaujmout tolerantní, citlivý a vstřícný postoj, kdy se napojí na jeho úroveň a z této úrovně pak k němu hovoří. Proto by měl každý v sobě ze všeho nejdříve oživovat svého Ducha - vlastní Jáství - aspekt Božství, které jediné mu může dát správný směr své komunikace a schopnost vcítění se do druhé osoby, aby věděl, jak s ní má hovořit. Další účastník besedy Josef Oršulík pohovořil o Kňazi Jánu Maliariku a jeho odkazu, které celý život studoval a napomáhá neustále k šíření díla tohoto slovenského kněze, a také o Mazdaznanu - systému léčebné nauky, která mimo jiné nabízí řešení různých složitých otázek, které život v tomto světě přináší.

Beseda byla nahrávána na MP3 a bude k dispozici všem zájemcům (nutno si přinést USB, MP3 k přehrání z pc). Budou také přiloženy fotografie.


Göran Appelgren - Jak vědec poznal nebe  (přednáška o životě a díle Emanuela Swedenborga)

Fotografie z akce - Přednáška pana Appelgrena     
- Ve středu dne 14.11.2007 proběhla v přednáškové místnosti Vily Univers Ostrava přednáška prezidenta Skandinávské swedenborgské společnosti pana Görana Appelgrena, který pohovořil o významném mystikovi a spisovateli Emanuelu Swedenborgovi, který žil v 18.století a byl dobře znám již v té době pro svou vynikající znalost tehdejších intelektuálních disciplín. Položil základy pro dnešní teorii velkého třesku. Popsal složitost lidského mozku dávno předtím, než mohl mikroskop odhalit, k čemu sám došel analytickým způsobem. Jeho představivost i vědecké myšlení obsáhly jak meziplanetární prostor, tak i ty nejmenší detaily lidského těla. Tak jako mnoho dalších i on zkoumal záhady duše - nebe uvnitř nás, mikrokosmos, vztahující se ke světu na druhé straně, k makrokosmosu. Nedávno byl Swedenborg uveden do seznamu Memory od the World Register organizace UNESCO. Jeho myšlenky jsou dodnes živé a rozšířenépo celém světě.

Přednáška pokrývala Swedenborgův život od jeho časných let vědce a badatele až po jeho pozdější životní fázi, kdy popisuje své transcendentní zkušenosti se stejnou racionalitou, s jakou pracoval ve vědeckých disciplínách. Na přednášce byly uvedeny odkazy jeho myšlenek v historii, literatuře, umění a náboženství.

Přednášku tlumočila Ing. Lenka Máchová, redaktorka časopisu ARCANA (který je také k dispozici v naší knihovně).
Po přednášce se rozvinula bohatá diskuse a byla také možnost si zakoupit nově vydanou knihu u nás E.S. - Božská prozřetelnost, která je nyní k dispozici k půjčování v naší knihovně.
Knihu si lze také objednat na adrese: l.machova@post.cz nebo na tel. 595 170 168, 608 744 520, popř. na www.swedenborg.cz (adresa v odkazech).

Přednáška byla nahrávána na MP3 a bude k dispozici všem zájemcům (nutno si přinést MP3 či USB na přehrání z PC).


Jaroslav Grossmann - O základu života

- Ve středu dne 2.5.2007 proběhla v knihovně krásná přednáška pana Grossmanna - O základu života, která se týkala velkého duchovního poselství pro lidstvo, které nám přenechal ve spoustě zaznamenaných spisů z přednášek bulharský duchovní učitel Petr Danov. Základním tématem tohoto poselství je důraz na rozvoj Lásky a Moudrosti v člověku, na poznání a milování Boha. Byla také přečtena slova, která pronesli další duchovní mistři o tomto učiteli. Petr Danov působil při své práci nejen šířením duchovního slova, ale také používal hudbu a cvičení. Mohli jsme si poslechnout některé hudební ukázky z díla učitele Danova a otevřít svá srdce prostřednictvím těchto krásných melodií, které nám zahrál p. Grossmann na housle. Toto setkání proběhlo v přítomnosti sedmi lidí a většina z nich si také zapůjčila spisky a knížečky Petra Danova, které máme k dispozici k půjčování. Po přednášce byla zahájena diskuse a pan Grossmann ochotně odpovídal na dotazy, související s některými myšlenkami P.D., které byly na přednášce řečeny. Krásná, meditativní, srdce otevírající atmosféra působila při tomto přátelském setkání.


Jiří Svoboda - jasnovidný léčitel - setkání, beseda a přednáška.

- Ve středu dne 11.4.2007 proběhlo setkání s léčitelem, panem Jiřím Svobodou ze Šternberka, který se zabývá alternativní léčbou všech nemocí, reflexní terapií, homeopatií, biotronikou a podobně. Pan Svoboda (spolu s kolegou, navíc jógínem) působil ve VILE UNIVERS již od rána, od 9 hodin prováděl diagnostiku a léčbu objednaných pacientů (po 30-ti minutách). Součástí léčby byla také homeopatika, která si sám vyrábí (ty se platí). Léčba trvala asi do 14:45, kdy po malé přestávce od 15 hodin zahájil svou přednášku s ukázkami reflexní terapie. Přednáška byla velice zajímavá, plná praktických ukázek, jak vyléčit různé neduhy od prochlazení a bolestí páteře po žlučníkové, jaterní a další vážnější potíže. Pan Svoboda nadšeně a se zápalem odpovídal na všechny dotazy a současně se vždy napojoval svým "zrakem" na dotyčnou osobu, do které tak viděl, a mohl charakterizovat její konkrétní problém. Po přednášce jsme se domluvili na jejím pokračování ve stejném stylu v polovině měsíce května 2007, kdy je možné již nyní se předem objednat na léčbu - opět od 9 hodin ve VILE UNIVERS. Přesný termín přednášky bude ujasněn. Další informace přímo u pana Svobody (viz Program akcí), který vám sdělí podrobnější informace o léčbě, homeopatikách, ceně za diagnostiku atd.


RNDr. Petr Kucharčík - Zpívání o lásce - aneb - jak si zlepšit náladu - zpěvem!

- Ve čtvrtek dne 14. prosince 2006 proběhlo přátelské setkání všech příznivců dobré hudby a dobré knihy s názvem - Předvánoční zpívání s Petrem Kucharčíkem, který nám všem zpříjemnil toto předvánoční odpoledne svými zpěvy, moudrým slovem a hrou na kytaru. Počet aktivních posluchačů přesahoval číslo 20 a většina z nich si také ráda zazpívala. Atmosféra tohoto odpoledne byla nádherná nejen díky hudbě, ale také díky pozitivnímu naladění všech zúčastněných. Zpívaly se mantry, koledy, tradiční známé české i trampské písně, to vše proloženo moudrými slovy a citáty duch. "mistrů" z úst Petra Kucharčíka, s doplněním krásných hudebních melodií kytary a zpěvů - dvojhlasů, trojhlasů.

Děkujeme všem, kteří přispěli svou živou přítomností k vytvoření tak příjemné atmosféry.

Fotografie z akce - Předvánoční zpívání s Petrem Kucharčíkem     


Jaroslav Grossmann - Beseda o duch. učiteli Petru Danovovi

- Ve středu dne 29.listopadu 2006 proběhla v knihovně od 16:30 hod zajímavá beseda s Jaroslavem Grossmannem o rozsáhlém duchovním díle bulharského mystika, filozofa a duch. učitele Petra Danova (1864-1944). Pan Grossmann nám také zpříjemnil chvíle rozjímání nad vzácným dílem hudebními ukázkami ze skladeb mistra, které zahrál na housle. Věnoval knihovně část spisků P. Danova a pro ty, kteří budou mít zájem o další informace, zanechal svůj kontaktní telefon a adresu. Toto setkání proběhlo v krásné tiché a meditativní atmosféře klidu, míru a pokoje.

Přednáška byla nahrávána MP3 včetně hudebních ukázek a je k dispozici pro všechny zájemce.
Vítáme vás u nás a přejeme příjemné počtení při dobrém čaji
a příjemnou meditaci s NEW AGE - RELAX RADIO www.sky.fm


Tato sekce založena dne 16.12.2006.Zpět na Menu